De leerling moet worden aangespoord om zich aan goede zeden te houden, aangezien het omgaan met anderen een van de belangrijke vaardigheden is die een kind vanaf jonge leeftijd moet verwerven, vanwege de grote rol die het speelt bij het vormen van gezonde sociale relaties die bijdragen aan het opbouwen van een gezonde samenleving. In dit onderwerp zullen we de meest geschikte radiosegmenten verduidelijken om het belang van goed gedrag uit te drukken.


Schoolradio over goed omgaan met anderen


Goede omgang met anderen

Schoolradio is een van de belangrijkste dingen die tijdens de schooldag aan leerlingen worden gepresenteerd en die bewustmakingsonderwerpen moet behandelen waar leerlingen in dat stadium baat bij hebben, en die ertoe bijdragen dat leerlingen veel informatie leren die hen helpt hun gedrag te evalueren, dus een van hen Het moest een radio-uitzending zijn over Hasan, omgaan met anderen.

Goed omgaan met anderen is een van de belangrijkste onderwerpen die benadrukt moeten worden, en dit moet beginnen in de kindertijd, die begint met de juiste opvoeding van de ouders tot aan het juiste besef van het belang van dit onderwerp op scholen, aangezien het een van de belangrijkste onderwerpen is. de belangrijkste eigenschappen die een persoon moet hebben, dus hoe beter de persoon, en voor anderen hoe meer hun genegenheid en respect voor hem toeneemt.

Radio-adres

Schoolradio over goed omgaan met anderen.

Aantal paragrafen

6 paragrafen.

Radiodoelstellingen

Het belang van vriendelijkheid voor anderen onderkennen.

Mis het ook niet: Een schooluitzending over de hele maand Ramadan


invoering

Radio over goed omgaan met anderen


Schoolradio over goed omgaan met anderen Schoolradio over goed omgaan met anderen

Schoolradio begint met de inleiding, die een kort overzicht van het onderwerp bevat. Ook wordt het belang van het onderwerp vermeld, wat dit de reden maakte om het als titel van de inleiding te kiezen. In het licht van het onderwerp schoolradio, dat betrekking heeft op goed omgaan met anderen, zou de radio-introductie er als volgt uit kunnen zien:In de naam van God, de meest genadige, de meest barmhartige

.. Allah zegt:

(

En praat vriendelijk tegen mensen.)

,

En daarna; Het onderwerp van onze radio vandaag gaat over goed omgaan met anderen, waartoe God ons in het vorige vers heeft aangespoord, zoals de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, ons adviseerde, aangezien het een van de belangrijkste vaardigheden is die moeten worden verworven en toegepast, wat veel voordeel oplevert voor het individu en de samenleving, en ook bijdraagt ​​aan het winnen van het respect van mensen en het versterken van hen.


1- Een paragraaf in de Heilige Koran over goed omgaan met anderen


De paragraaf van de Heilige Koran is een van de belangrijkste paragrafen waarmee op de schoolradio moet worden begonnen, omdat de beste toespraak het woord van God is, en als het gaat om een ​​schoolradio-uitzending over goed omgaan met anderen: Het was nodig enkele verzen te noemen waarin God ons aanspoorde om met goede zeden met anderen om te gaan, omdat zij tot de beste daden behoren die iemand dichter bij God brengen, en enkele verzen van de Wijze Koran die oproepen tot dit:

In sommige verzen laat God ons zien hoe we met anderen moeten omgaan door bepaalde gedragingen te vermijden en het beste daarvan over te nemen, wat tot uiting komt door goede gedachten over anderen te hebben en roddels en roddels te vermijden.

God de Almachtige zei: (O jullie die geloven, vermijd veel achterdocht. Zeker, enige achterdocht is zonde, en spioneer niet en laster elkaar niet. Zou iemand van jullie het vlees van zijn overleden broer willen eten, en jij? verafschuw hem en vrees God, want God is vergevingsgezind en barmhartig.

).

Sommige verzen geven aan dat God voorbestemd was om de Boodschapper te voorzien van zachtheid en goede manieren, wat hij mensen aanmoedigt om te doen, omdat zachtmoedigheid mensen dichter bij elkaar brengt, wat het vers aangeeft in de woorden van de Almachtige God:

(Het is dankzij Gods barmhartigheid dat je aardig voor ze was. En als je hardvochtig en hardvochtig was geweest, zouden ze zich uit je omgeving hebben verspreid.)

God roept ons op om geen ruzie te maken en moedigt verzoening tussen mensen aan

Toen zei God de Almachtige: (En als twee partijen van de gelovigen vechten, sluit dan vrede tussen hen; maar als een van hen in opstand komt tegen de ander, vecht dan tegen hen totdat ze gehoor geven aan het gebod van God. Maar als het gebeurt , verzoen hen dan met gerechtigheid en wees rechtvaardig. God houdt inderdaad van degenen die rechtvaardig zijn.)

.

God spoort ons aan om vriendelijk te zijn voor mensen en mensen te vergeven, zoals vermeld in Surah Al-Imran Al Imran in de uitspraak van de Almachtige:

(Degenen die geld uitgeven in goede tijden en in tegenspoed, en die hun woede in bedwang houden en mensen vergeven. En God houdt van degenen die het goede doen.)

In de Heilige Koran worden enkele verzen genoemd die oproepen tot een goede behandeling van anderen.

God de Almachtige zei: (O jullie die geloven, laat geen mensen een ander volk belachelijk maken, misschien zullen zij beter zijn dan zij, noch laten vrouwen anderen bespotten, misschien zullen zij beter zijn dan zij. En bedrieg anderen niet. Zorg voor jezelf. en noem elkaar niet bijnamen. Wat een slechte naam is immoraliteit na geloof, en wie zich niet bekeert, dat zijn de onrechtvaardigen.

.

In sommige verzen spoort God ons aan om vriendelijk te zijn voor anderen

In de uitspraak van de Almachtige: (En toen Wij een verbond sloten met de Kinderen van Israël: “Aanbid niemand dan Allah, en wees goed voor ouders, en voor verwanten, en wezen, en de behoeftigen, en spreek goed voor de mensen.” gebed en zakaat betalen, dan keerde u zich af, op enkelen van u na, en u keerde u af.

).

Mis het ook niet: De leukste schooluitzending over Moederdag, compleet met alinea's


2- De paragraaf van de Edele Hadith


Het reciteren van sommige verzen uit de Heilige Koran wordt gevolgd door andere paragrafen, en een van de belangrijkste paragrafen die leerlingen op de schoolradio moeten bespreken is de hadithparagraaf, aangezien de beste toespraak na het woord van God de Soennah van de Koran is. Profeet, en de hadith-paragraaf gaat over het noemen van enkele van de hadiths die door de Profeet zijn overgeleverd en die ons oproepen tot goed gedrag. Bij andere is het mogelijk om enkele hadiths te noemen waar men gebruik van kan maken bij het presenteren van een schoolradio-uitzending over goed gedrag. omgaan met anderen, namelijk:

De Boodschapper van God – moge God hem zegenen en vrede schenken – zei: (Je zult het Paradijs niet betreden totdat je gelooft, en je zult niet geloven totdat je van elkaar houdt. Zal ik je op iets wijzen dat als je het doet, je dat zult doen? elkaar liefhebben? Verspreid vrede onder elkaar.)

Er werd in een hadith op gezag van de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, overgeleverd dat hij zei: (Je glimlach naar je broer is liefdadigheid voor jou).

De Boodschapper – moge God hem zegenen en vrede schenken – zei: (Vrees God waar je ook bent, en volg een slechte daad op met een goede daad en deze zal deze uitwissen, en behandel mensen met goede manieren).

De Boodschapper zei: (Veracht geen enkele daad van vriendelijkheid, ook al is het om je broeder met een vrolijk gezicht te ontmoeten).

Al-Bukhari vertelde op gezag van Jabir bin Abdullah, moge God tevreden zijn met hen beiden: dat de Boodschapper van God, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, zei: (Moge God genade hebben met een man die tolerant is als hij verkoopt, wanneer hij koopt en wanneer hij het nodig heeft).

Er is overgeleverd van de Boodschapper: (Een moslim is de broer van een moslim. Hij onderdrukt hem niet en verraadt hem niet. Wie zijn broeder nodig heeft, God zal zijn behoefte vervullen. Wie de nood van een moslim verlicht, God zal hem verlichten. van een van zijn problemen op de Dag der Opstanding, en wie een moslim ook bedekt, God zal hem op de Dag der Opstanding beschermen.)


3- Een woord over goed omgaan met anderen


Een goede behandeling met anderen is een van de belangrijkste dingen die we moeten hebben, aangezien een goede behandeling het resultaat is van een gezonde opvoeding die goede moraal uitdrukt, en er geen twijfel over bestaat dat iemand graag wil dat mensen hem vriendelijk behandelen, dus moet hij beginnen met zichzelf, zodat de resultaten van zijn omgang naar hem terug zullen keren, en uit iemands goede karakter komt zijn goede omgang met mensen voort, waardoor hij hun genegenheid en respect wint.


4- Paragraaf Wist je dat?


De radio bevat enkele paragrafen die bijdragen aan het verzamelen van meer informatie met betrekking tot de titel van de radio, die wordt weergegeven door een belangrijke paragraaf van de paragrafen van de radio, namelijk de paragraaf 'Wist je dat?' Deze paragraaf bevat informatie in de vorm van vragen in de vorm: Wist u dat? Het bevat ook het antwoord op de vraag, en in het licht van het onderwerp van een radio-uitzending op school over goed omgaan met anderen, zou deze paragraaf het volgende kunnen bevatten:

  • Wist je dat glimlachen bij het ontmoeten van anderen hun respect en genegenheid voor jou vergroot?

  • Wist u dat het toegeven van een fout en het daarvoor verontschuldigen uw relatie met mensen verbetert en hun respect voor u vergroot?

  • Wist je dat roddelen en het onthullen van geheimen slechte gewoonten zijn die mensen ervan weerhouden om met je om te gaan?

Mis het ook niet: Schoolradio-uitzending integraal over sport


5- Het beste wat er werd gezegd, paragraaf


Sommige schoolradiostations hebben een aantal andere paragrafen toegevoegd, waaronder het vermelden van enkele uitspraken, uitspraken of poëzie die verband houden met de radiotitel. Onder het thema van onze radio over goed omgaan met anderen, kunnen enkele uitspraken die de kunst van het omgaan met anderen uitdrukken, genoemd, waaronder:

  • Geluk in de omgang met mensen is dat je ze namens God behandelt, dus je hoopt op God voor hen en niet op God hoopt, en Hem voor hen vreest en niet bang voor hen bent voor God, en hen vriendelijk behandelt in de hoop op Gods beloning. en hen niet te belonen, en zich ervan te weerhouden hen onrecht aan te doen, uit vrees voor God en niet voor hen.

  • Het beste dat je in je leven kunt geven: vergeving voor je vijand, geduld voor je tegenstander, loyaliteit aan je vriend, een goed voorbeeld voor je kind, vriendelijkheid voor je ouders, respect voor jezelf en liefde voor alle mensen.

  • Doe het goede, zodat het goed voor je zal zijn.

  • Iedereen doet waar hij goed in is.

Het is ook mogelijk om in die paragraaf enkele poëzieverzen te noemen, die een goede omgang met mensen tot uitdrukking brengen. Onder de verzen die aandringen op hoe we met mensen moeten omgaan, zijn de volgende:

Bewaar de ziel en draag haar naar wat haar siert. Leef in vrede en wat er over je wordt gezegd is prachtig

En jij ziet mensen alleen maar als verfraaier… Dahr heeft het je verteld of Khalil heeft je verraden

Als het levensonderhoud van vandaag beperkt is, wees dan geduldig tot morgen…misschien zullen de rampen van de eeuwigheid van je verdwijnen

Het heeft geen zin vriendelijk te zijn met een kleurrijk persoon als… de wind kantelt, kantelt waar hij kantelt

Jawad is genereus als je zijn geld niet hoeft aan te nemen… en als je armoede doorstaat, is hij gierig

Er zijn zoveel broeders als je ze meetelt… maar het zijn er maar weinig onder de vertegenwoordigers


6- Vraag- en antwoordgedeelte


Een van de onderdelen van de schoolradio, waarbij enkele vragen worden gesteld die verband houden met het onderwerp, en het antwoord wordt overgelaten aan een van de leerlingen die niet aan de schoolradio deelneemt. De vragen op een schoolradio over goed omgaan met anderen kunnen zijn: als volgt:

de vraag

Het antwoord

Hoe moet een moslim met anderen omgaan?

Je moet aardig voor ze zijn en met ze omgaan zoals je wilt dat mensen met jou omgaan.

Wat is het belang van goed omgaan met anderen?

Het vergroot de genegenheid tussen mensen en bouwt een samenhangende samenleving op.

Mis het ook niet: Een complete schoolradio-uitzending over weeskinderen, klaar om gedrukt te worden


Conclusie

Radio over goed omgaan met anderen


Goede omgang met anderenGoede omgang met anderen

De conclusie van de schoolradio kondigt het einde aan van de paragrafen waarin de samenvatting en het voordeel van het onderwerp van de schoolradio wordt genoemd. De conclusie van de radio, waarin wordt gesproken over goed omgaan met anderen, zou als volgt kunnen zijn:Aan het einde van onze schooluitzending moesten we de reden vermelden die ons ertoe bracht dit onderwerp te kiezen, aangezien de islamitische religie ons aanspoort om een ​​goede moraal te hebben, wat tot uiting komt in het goed omgaan met anderen, zoals vermeld in veel verzen en hadiths: Dat roept ons op om anderen goed te behandelen, omdat het de manier is om… Goede relaties te ontwikkelen die leiden tot het opbouwen van een gezonde samenleving

“.