De herkenning

Voorwaarden voor de eigendomsoverdracht van een verlopen huurauto


Bij particulier eigendom… weet u aan welke criteria u moet voldoen; Om dit proces optimaal te voltooien, vindt u hieronder de voorwaarden en enkele details daarover.

Voorwaarden voor de eigendomsoverdracht van een verlopen huurauto

 • De huurwaarde mag niet lager zijn dan de vooraf overeengekomen waarde.

 • De huurder heeft niet het recht om de auto te verkopen of te verhuren zonder medeweten van de eigenaar.

 • Bij niet tijdige betaling van termijnen moet een compromis worden overeengekomen.

Wordt het autobezit via Absher overgedragen?

Ja… via de afdeling Voertuigservice

Hoeveel kost het om het autobezit over te dragen?

150 Saoedische riyals


Voorwaarden voor de overdracht van autobezit in Saoedi-Arabië


Voorwaarden voor de overdracht van autobezit in Saoedi-Arabië

Als u woonachtig bent in

Koninkrijk van Saudi Arabië

..En u wilt graag weten wat de voorwaarden zijn voor het overdragen van de eigendom van een lease-to-own-auto van de National Commercial Bank. Hier vindt u de criteria hieronder in meer detail:

 1. Aan de bank moet een investeringsvergoeding worden betaald, waarvan de waarde gelijk moet zijn aan ongeveer 3 termijnen van de totale waarde van de huurprijs zelf.

 2. Alle vooraf overeengekomen termijnen worden door de huurder betaald, indien deze eigenaar van de auto wil worden.

 3. In het geval dat er een defect optreedt in de auto die wordt gebruikt door de persoon die huurt… of als hij een van de voorwaarden schendt en zich niet houdt aan de voorwaarden die in dit gesloten contract zijn overeengekomen, zal de eigenaar van de auto deze onmiddellijk herstellen.

 4. De huurwaarde mag niet lager zijn dan de waarde die eerder in het contract is overeengekomen.

 5. Het is noodzakelijk om alle vereiste officiële papieren in te dienen bij de autoriteiten die toezicht houden op dit proces, zodat de partij die de auto huurt deze kan verkrijgen.

Lees ook: Hoe u de documentatie van een voertuigverkoopcontract kunt bewerken

Vereisten voor de eigendomsoverdracht van een verlopen leaseauto

Vereisten voor de eigendomsoverdracht van een verlopen leaseautoVereisten voor de eigendomsoverdracht van een verlopen leaseauto

Er moeten nog enkele voorwaarden worden gesteld

Het contract voor de eigendomsoverdracht van een auto

Of verhuur het aan iemand anders in Saoedi-Arabië. Hier zijn de voorwaarden als volgt:

 • De huurder heeft niet het recht om het aan een andere partij te verhuren of te verkopen… zonder medeweten van de eigenaar. Zijn goedkeuring en de goedkeuring van de bank of het bedrijf moeten worden verkregen om dit proces te voltooien… wetende dat de bank of het bedrijf dat toezicht houdt op het sluiten van het contract het recht heeft om dit proces uit te voeren, maar ten gunste van een andere instelling die toezicht kan houden op de uitvoering van de voorwaarden van hetzelfde contract.

 • Bij het vaststellen van de voorwaarden van het contract moet ook het specifieke bedrag worden afgesproken voor de kosten van operationeel onderhoud…of het zogenaamde periodieke onderhoud dat van tijd tot tijd moet worden uitgevoerd.

 • Het is noodzakelijk om het doel van het huren van een auto te verduidelijken binnen de voorwaarden die zijn opgenomen in het opgestelde contract… op voorwaarde dat dit doel veilig is en geen schade aan de auto veroorzaakt.

 • Als de waarde van de termijnen niet wordt betaald, wordt het contract beëindigd door het bedrijf dat toezicht houdt op de voorwaarden of het bedrijf waaraan dit proces onderworpen is, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de eigenaar van de auto zijn eigendom ervan terugkrijgt.

 • Er moet een compromis worden bereikt dat voor alle partijen geschikt is… in het geval dat de leasepartij dit nodig heeft en te laat is met het betalen van de waarde van de termijnen, op voorwaarde dat deze clausule niet de accumulatie van termijnbetalingen omvat… om niet om de vanaf het begin overeengekomen totale waarde te verhogen.

 • Alle vanaf het begin overeengekomen maandtermijnen dienen op tijd te worden betaald. Bovendien dienen deze termijnen duidelijk en in het daarvoor bestemde veld binnen het contract te worden geschreven.


Procedures voor de eigendomsoverdracht van verlopen leaseauto's


Procedures voor de eigendomsoverdracht van verlopen leaseauto'sProcedures voor de eigendomsoverdracht van verlopen leaseauto's

Er zijn enkele stappen die u moet uitvoeren als u dat wilt

Eigendomsoverdracht van een auto die eindigt in lease naar eigendom

In het Koninkrijk Saoedi-Arabië… zijn deze procedures op de volgende punten vermeld:

 1. De huurder inspecteert de auto en komt vervolgens alle voorwaarden overeen met de eigenaar, op voorwaarde dat deze voorwaarden worden vastgelegd in het opgestelde contract.

 2. De huurder moet alle overeengekomen delen betalen… en vervolgens de aanvraag indienen bij de bank of het bedrijf dat gespecialiseerd is in het werken op dit gebied, zodat hij het proces van eigendomsoverdracht van de auto kan voltooien… in de wetenschap dat dit proces moet worden uitgevoerd via het dichtstbijzijnde filiaal, voor de burger… of via elektronische communicatie.

 3. Het betalen van de vergoedingen die voor dit proces zijn toegewezen, is een van de belangrijke procedures die worden gevolgd.Bovendien moet de klant 5 dagen wachten totdat hij een antwoord krijgt op het door hem ingediende verzoek.

 4. De hurende klant dient vervolgens een verzoek in om een ​​reservekopie van de autosleutels te verkrijgen… als hij een goedkeuringsantwoord ontvangt van de bank of het bedrijf.

 5. De huurder wacht enige tijd op reactie over het hebben van een reservesleutel van de auto.

 6. De burger levert alle van hem verlangde officiële documenten in bij de bank of het bedrijf… wetende dat deze documenten geldig moeten zijn.


Documenten die nodig zijn om de eigendom van een huurauto over te dragen


Documenten die nodig zijn om de eigendom van een huurauto over te dragenDocumenten die nodig zijn om de eigendom van een huurauto over te dragen

Dit proces omvat het indienen van enkele officiële papieren, zoals we eerder vermeldden, zodat u dit kunt doen

Bezorgde autoriteiten

Door de verificatie van de gegevens van de bij het proces betrokken partijen te bestellen, zijn de volgende belangrijke documenten vereist:

 • U moet formulier 215 indienen.

 • Alle officiële papieren die de nationale identiteit van de burger bewijzen, zoals de nationale identiteitskaart of zijn paspoort, op voorwaarde dat deze papieren niet verlopen zijn.

 • Documenten waaruit de eigendomsoverdracht van de auto van de eigenaar naar de huurder blijkt. Deze documenten moeten door de bank of investeringsmaatschappij worden verkregen.

 • Voeg alle officiële documenten toe die verband houden met het voltooien van het technische en milieu-inspectieproces. Daarnaast moeten deze papieren ook een verklaring bevatten over de geldigheid van de brandblusser van de auto.

 • Het autorijbewijs, als het verzekerd is, is opgenomen in de papieren die volgens de planning moeten worden verkregen, naast een door de bank afgegeven gegevenscertificaat.

 • Het is noodzakelijk om een ​​verklaring van goedkeuring te verkrijgen voor de overtredingen die aan de gehuurde auto zijn opgelegd, wetende dat dit certificaat moet worden verkregen en uitgetrokken door de bevoegde aanklager in het Koninkrijk Saoedi-Arabië.


Procedures van de Verkeersafdeling voor de overdracht van eigendom van huurauto's


Procedures van de Verkeersafdeling voor de eigendomsoverdracht van verlopen huurauto'sProcedures van de Verkeersafdeling voor de eigendomsoverdracht van verlopen huurauto's

Net zoals er algemene procedures zijn die worden gevolgd bij het voltooien van dit proces, zijn er ook enkele stappen die moeten worden doorlopen

verkeersafdeling

In het Koninkrijk Saoedi-Arabië zijn dit de stappen:

 1. Het indienen van bovengenoemde officiële documenten bij een medewerker van de Saoedische Verkeersafdeling.

 2. De overdrachtsprocedures zijn voltooid… en de metalen platen, waarop de cijfers en letters van de auto staan, worden vervangen.

 3. De huurder ontvangt de auto, inclusief een nieuw verzekerd rijbewijs, naast de noodzaak om ervoor te zorgen dat alle procedures voor periodieke keuring en verlenging van het autorijbewijs worden uitgevoerd.

Lees ook: Kant-en-klaar ontvangstbevestigingsformulier auto


Voorwaarden van het contract voor de eigendomsoverdracht van een verlopen huurauto


Voorwaarden van het contract voor de eigendomsoverdracht van een verlopen huurautoVoorwaarden van het contract voor de eigendomsoverdracht van een verlopen huurauto

Er zijn enkele gegevens die beschikbaar zouden moeten zijn in het contract dat tussen de twee partijen is gesloten

De oorspronkelijke auto-eigenaar

En de huurder. Hier vindt u deze informatie als volgt:

 • Betaalmethode en gebruikte methode.

 • Het afgesproken bedrag in de maandelijkse autobetalingen.

 • Persoonsgegevens van de huurder en de auto-eigenaar.

 • Informatie over autoverzekeringen, indien beschikbaar.

 • Gedetailleerde gegevens over de te huren auto.

 • De periode die in het contract staat vermeld.

 • Hoe de huur te berekenen…en of deze maandelijks of jaarlijks is.

 • De goedkeuring van alle partijen over de voorwaarden van het contract… wat wordt vertegenwoordigd door de handtekening van elk van hen.


Het belang van een autoleasecontract


Het belang van een autoleasecontractHet belang van een autoleasecontract

Het verkrijgen van dit type contract is een belangrijke kwestie tijdens de voltooiing van dit proces, en daar ga je

Het belang van een autoleasecontract

Onderstaand:

 1. Dit contract omvat doorgaans alle voorwaarden die zijn overeengekomen door de partij die eigenaar is van de auto en de andere partij die de auto huurt. Deze voorwaarden moeten in onderling overleg tussen alle partijen worden vastgelegd om te voorkomen dat zich later problemen voordoen.

 2. Dit contract bevat alle voorwaarden en gegevens van alle partijen, waardoor communiceren met een van hen eenvoudiger dan normaal is.

 3. Dit contract omvat volgens de planning de gespecificeerde verzekeringsperiode… naast de waarde van de premies en de manier waarop deze moeten worden betaald binnen de daarin beschreven basisvoorwaarden; Daarom is het mogelijk om naar deze voorwaarden te verwijzen en deze te herzien in het geval er een geschil ontstaat tussen een van de partijen.

 4. Via dit contract kunt u alle gedetailleerde informatie en gegevens over de auto kennen. Bovendien is dit contract het document waarop wordt vertrouwd om de rechten van alle partijen te behouden.

 5. Soms, als geschillen de juridische autoriteiten bereiken, kan men zich op dat document of contract beroepen om rechten te claimen.

Lees ook: Autobezit overdragen


Gevallen van annulering van een autoverhuurcontract


Gevallen van annulering van een autoverhuurcontractGevallen van annulering van een autoverhuurcontract

Er zijn enkele gevallen waarin de oorspronkelijke auto-eigenaar het recht heeft om het contract tussen hem en…

Verhuur partij

En het terughalen van zijn eigen auto, en hier zijn die gevallen als volgt:

 1. Wanneer de huurder de voor het huren van de auto vereiste termijnen niet betaalt.

  Ruim 15 dagen

  Opeenvolgend, in welk geval het toegestaan ​​is om contact op te nemen met de bank die toezicht houdt op dat proces… en de noodzakelijke procedures te volgen.

 2. Indien de voor de huurder opgegeven extra periode langer is dan 30 dagen en hij de benodigde kosten voor het huren van de auto niet betaalt, is het voor de autobezitter mogelijk om ontbinding van het tussen hem en de huurder gesloten contract te vorderen.

 3. Als de huurder enig onderdeel van de auto die hij heeft gekocht beschadigt, of als hij nalaat deze te onderhouden, heeft de eigenaar het recht om zijn auto terug te halen en het contract te annuleren.

 4. Als de gehuurde auto voor een ander doel is gebruikt dan overeengekomen bij de ondertekening van het contract, moet het contract onmiddellijk worden beëindigd, op voorwaarde dat dit proces plaatsvindt onder toezicht van de betrokken autoriteiten om ervoor te zorgen dat elke partij zijn rechten verkrijgt. zij zouden moeten. .

 5. In het geval dat het reguliere onderhoud aan de auto niet wordt uitgevoerd… of als de huurder de auto gebruikt en als zijn eigendom behandelt; Vervolgens verhuurde hij het aan anderen zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaar. Men moet de clausule in het contract raadplegen die voor die situatie is bedoeld… en de nodige maatregelen nemen.

Door de voorwaarden voor de eigendomsoverdracht van een leaseauto te bekijken, leert u de basiscriteria kennen; Zodat u niet wordt blootgesteld aan juridische aansprakelijkheid of bestraffing. Bovendien worden die voorwaarden doorgaans in onderling overleg tussen alle partijen vastgelegd.